Haber Detayı
04 Kasım 2015 - Çarşamba 16:17 Bu haber 2330 kez okundu
 
04.11.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AYM KARARLARI
4 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bireysel başvuru kararlarının özetleri...
AYM Kararları Haberi


İLKER BAŞER VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

Başvuru No: 2013/1943

Başvuru Tarihi: 14.03.2013

Kararı Veren: Birinci Bölüm

Karar Tarihi: 09.09.2015

Başvurunun Konusu:

Başvuruculardan Meliha Başer 4.3.2002 tarihinde hamile olduğunu öğrenmiş, doğuma kadar gerekli kontrolleri Doktor H.İ.A’ya yaptırmıştır. 5.11.2002 tarihinde İlker Başer dünyaya gelmiş; fakat sonrasında çocuğun “korpus kallosum agenezisi” sebebiyle sağlıklı doğmadığı anlaşılmıştır.

Başvurucular Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmışlar, davalı taraf olarak Sağlık Bakanlığını ve doktoru göstermişlerdir. Mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermiş, bilirkişi doktorun 4/8 bakanlığın da 4/8 oranında kusurulu olduğu tespitini yapmıştır. Mahkeme 31.12.2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı yönünden davanın reddine, doktor yönünden ise doktora direkt dava açılamayacağından husumet yönünden reddine karar vermiştir. Yapılan temyiz başvurusu sonucunda Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararının doktorla ilgili kısmını bozmuştur.

Bozma üzerine davaya bakmaya devam eden ilk derece mahkemesi ilgili doktorun kusurunun tespiti için bir üniversiteden rapor talep etmiş, üniversitenin raporunda doktorun gebelik sırasında yaptığı muayenelerde 31 haftalık gebelikte yan vertikül genişlemesi saptadığı, çocuğun ağır özürlü, tüm vücut fonksiyonlarının kayıp oranının %99 olduğu, bunun “korpus kallosum agenezisi” olarak değerlendirilemeyeceği, bunun da tek başına tahliye endikasyonu olamayacağı belirtilmiştir.

Mahkemeilgili rapora dayanarak doktorun kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay başvurucuların temyiz başvurularını reddetmiş, karar düzeltme talepleri de 19.12.2012 tarihinde reddedilmiş, karar 13.02.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Başvurucular ayrıca ilk davanın Sağlık Bakanlığı kısmının görev yönünden reddi sonucu idari yargıda tam yargı davası açmışlardır. Mahkeme hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle davayı kabul etmiş; fakat bilirkişi raporunda 839.199 TL zarar tespiti yapılmasına rağen 360.000 TL maddi 25.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bireysel başvurunun yapıldığı tarih itibariyle idare mahkemesinin gerekçeli kararı başvuruculara bildirilmemiştir. Anılan karar, Danıştay tarafından kısmen onanmış, davacıların 340.000 TL maddi 45.000 TL manevi tazminat talep etmeleri nedeniyle Mahkemenin kararının tazminatla ilgili bölümünde maddi hata yapıldığı gerekçesiyle 340.000 TL maddi ve 45.000 TL manevi tazminat şeklinde düzeltilmiştir. Karar düzeltme talepleri ise 21.04.2015 tarihinde reddedilmiştir.

Başvurucular “korpus kallosum agenezisi rahatsızlığının ancak 20. Haftaya kadar gelişebileceğini belirtmişler ve bu rahatsızlığın ulaştığı boyut dolayısıyla gebelik sonlandırılabilecekken çocuğun engelli doğması nedeniyle doktorun kusurlu olduğunu, bunun üzerine açılan davada verilen kararın çelişkili olduğunu, Yargıtay kararlarının gerekçesiz olduğunu, duruşma taleplerinin dikkate alınmadığını ve davanın 7 yıl sürdüğünü ifade ederek anayasanın 5, 17, 36, 56 ve 141. maddelerindeki haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

İnceleme ve Karar

Anayasa Mahkemesi başvuruyu anayasanın 17. Maddesinde güvencelenen yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığını koruma hakkı kapsamında incelemiştir. Yargıtay kararlarının gerekçesiz olduğu ve duruşma taleplerinin dikkate alınmadığı iddialarını ise adil yargılanma hakkı kapsamında görmüştür.

Yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığını koruma hakkı yönünden yaptığı incelemede Mahkeme, idari yargıda açılan tam yargı davasında verilen tazminat kararı ile başvurucuların mağdur sıfatlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle devletin yaşam ve maddi ve manevi varlığı koruma yükümlülüğü yönünden başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Mahkeme aynı hakka ilişkin etkili soruşturma yükümlülüğünü ise kabul edilebilir bularak ayrıca incelemiştir.

Yargıtay kararlarının gerekçesiz olması yönünden Mahkeme “Yargıtay’ın ilk derece mahkemesinin gerekçesini benimsemesi” nedeniyle gerekçeli karar hakkı bakımından açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezlik kararı vermiştir.

Duruşmalı yargılama yapılmaması yönünden ise Mahkeme, başvurucuların tüm delillerini ibraz ettiklerini, iddiaların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini, duruşma yapılmamasının başvurucuların hangi ilave tezleri ileri sürmelerini veya hangi delilleri ibraz etmelerini engellediği açıklanmadığından başvurunun bu açıdan da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Mahkeme kabul edilebilirlik incelemelerinin ardından esasa ilişkin olarak, etkili soruşturma yükümlülüğünü incelemiştir. Mahkeme 17. Maddenin devletlere bağımsız bir soruşturma yürütme yükümlülüğünü verdiğini belirtmiş ve genel ilkelere değinmiştir. Mahkeme başvurucuların davalarının 10 yıla yakın sürdüğünü, gerekli hız ve yeterlilikte bir inceleme yapılmadığı gerekçesiyle etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkeme başvurucuların maddi-manevi tazminat talepleri hakkında ise 25.000 TL manevi tazminata karar vermiştir.

 


 

ŞENOL GÜRKAN BAŞVURUSU

Başvuru No: 2013/2438

Başvuru Tarihi: 05.04.2013

Kararı Veren: Birinci Bölüm

Karar Tarihi: 09.09.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu, 05.06.2001 tarihli bir DGM kararı gereği yakalanmıştır. Yakalama tutanağına göre yakalama tarihi 07.06.2001 tarihidir. Başvurucu 12.06.2001 tarihinde ise savcılığa sevkedilmiş ve aynı gün tutuklanmıştır. 16.01.2003 tarihinde başvurucunun beraatına karar verilmiş, karar 23.03.2004 tarihinde kesinleşmiştir.

Başvurucu 18.06.2001 tarihinde tutuklamaya itiraz dilekçesi vermiş, bu dilekçede işkence ve kötü muamele gördüğüne yönelik iddialar öne sürmüştür. Fakat bu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılmamıştır.

Başvurucu hakkında düzenlenen 06.06.2001 tarihli gözaltı doktor raporunda başvurucunun herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını beyan ettiği ve darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilmiştir. Gözaltı çıkışında ise aynı birim tarafından düzenlenen raporda “3-4 gün öncesine ait olabilecek ekimotik sıyrıklar” tespit edilmiş, başvurucunun 3 gün işgöremez olduğu belirtilmiştir.

Başvurucu kötü muamele iddialarına ilişkin 03.04.2002 tarihinde savcılığa şikayette bulunmuştur.

Savcılık memurlarla ilgili soruşturma izni talep etmiş, Ankara Valiliği soruşturma izni vermemiştir. Bunun üzerine soruşturma evrakı işlemden kaldırılmıştır. Başvurucu soruşturma izni verilmemesi kararına karşı bölge idare mahkemesine gitmiş, mahkeme tarafından valiliğin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Sonrasında polislerin ifadeleri alınmış, haklarında kovuşturma başlatılmıştır.

Kovuşturma sonucu verilen kararda, sanıkların başvurucuyu 6 gün gözaltında tutarak gözlerini bağladığı, darp ettiği, ve üzerine su sıktıklarının tespit edildiği belirtilerek işkence suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırılmalarına, fakat cezaların ertelenmesine hükmetmiştir.

Sanıkların temyizi üzerine Yargıtay, hükme dayanak alınan Adli Tıp raporunun onaysız fotokopi olması nedeniyle kararı bozmuştur.

Başvurucu ayrıca 21.09.2012 tarihinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ ne yargılamanın uzunluğu ve etkisizliği iddiasıyla başvurmuş, başvuru henüz sonuçlanmamıştır.

Bozma kararının ardından ilk derece mahkemesi sanıklara 10’ar ay hapis cezası vermiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiştir. Bu karara başvurucunun yaptığı itiraz reddedilmiştir.

Başvurucu Anayasa’nın 17, 36 ve 40. Maddelerindeki haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, adli yardım talep etmiştir.

İnceleme ve Karar:

Mahkeme adli yardım talebi hakkında, başvuru harcı zaten yatırılmış olduğundan karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Mahkeme ihlal iddialarını 17. Maddenin maddi boyutu ile usuli boyutu olarak ikiye ayırarak incelemiş, hem maddi hem usuli yönden hak ihlali bulunduğuna hükmetmiştir.

Başvurucu tazminat talebinde bulunmuş, Mahkeme 55.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir.

 


 

ŞENOL GÜRKAN BAŞVURUSU

Başvuru No: 2014/12633

Başvuru Tarihi: 31.07.2014

Kararı Veren: Birinci Bölüm

Karar Tarihi: 09.09.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu, aleyhine somut delil bulunmamasına rağmen sadece telefon görüşmelerinin yorumlanması sonucu ceza mahkemesi tarafından mahkum edildiğini, kendisine müdafi atanmadığını, gerekçeli kararın süresinde yazılmaması nedeniyle 8 ay boyunca temyiz hakkını kullanamadığını bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Başvurucu adli yardım talebinde bulunmuştur. Mahkeme adli yardım talebinin kabulüne karar vermiştir.

İnceleme ve Karar:

Mahkeme somut başvuru açısından başvuru yollarının henüz tüketilmediğini, temyiz yolunun kullanılabileceğini belirterek başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.

 


 

MEHMET FATİH YİĞİT VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

Başvuru No: 2014/16838

Başvuru Tarihi: 24.10.2014

Kararı Veren: Birinci Bölüm

Karar Tarihi: 09.09.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucular, kamuoyunda 25 Aralık Operasyonu olarak isimlendirilen soruşturmanın hazırlanması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde rütbeli personel olarak çalışmışlardır.

Başvurucular hakkında görevi kötüe kullanma, sahtecilik, TC hükümetini ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, casusluk, gizliliğin ihlali suçlarından gözaltına alınmışlardır.

Başvurucular çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış ve sonradan yaptıkları itirazları da reddedilmiştir.

Başvurucular, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, kötü muamele yasağının, ayrımcılık yasağının, etkili başvuru haklarının, doğal hakim ilkesinin ihlal edildiğini iddia etmişlerdir.

İnceleme ve Karar:

Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağı bakımından başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ayrımcılık yasağı ve doğal tarafsız bağımsız hakim ilkesi, etkili başvuru hakkı ve masumiyet karinesi ile ilgili olarak Mahkeme açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 4, Kasım, 2015, tarihinde, Resmi, Gazetede, yayımlanan, bireysel, başvuru, karar
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
En Çok Okunanlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Final döneminin sonunda bütünlemeye kalmayacağınıza inanıyor musunuz?
Anketler
Hukuk fakültelerindeki eğitimden memnun musunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı