Haber Detayı
17 Ağustos 2015 - Pazartesi 16:21 Bu haber 1346 kez okundu
 
17.08.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AYM KARARLARI
17 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bireysel başvuru kararlarının özetleri...
AYM Kararları Haberi


EREN YILDIZ KARARI

Başvuru No: 2013/759

Başvuru Tarihi: 24.12.2012

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvuru, cezaevinde hükümlü olarak bulunan başvurucuya gönderilen bir mektubun ceza infaz kurumu tarafından başvurucuya verilmeyerek alıkonulması nedeniyle haberleşme hakkının, alıkoyma kararında sakıncalı görülen ifadelerin hangileri olduğunun belirtilmemesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Başvurucu haberleşme hürriyeti ile gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

İnceleme ve Karar:

Mahkeme başvurucunun bütün iddialarını haberleşme hürriyeti kapsamında incelemiştir. Bu bakımdan Mahkeme öncelikle müdahalenin mevcudiyeti, kanuniliği, meşru amaç taşıyıp taşımadığı ve demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olup olmadığı yönlerinden inceleme yapmıştır.

Başvurucunun başka bir ceza infaz kurumunda bulunan bir arkadaşı tarafından gönderilen mektubun cezaevi disiplin kurulu kararı sonucu alıkonulması Mahkemeye göre haberleşme hürriyetine bir müdahaledir.

Müdahalenin dayanağı Mahkemeye göre 5275 sayılı kanunun 68. Maddesi ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda müdahalenin kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarını taşıdığı tespiti de yapılmıştır.

Mahkeme demokratik toplumda gerekli olma ve ölçülülük incelemesi sonucu, olayda iki ayrı mektubun söz konusu olduğunu, birinci mektubun içeriğinin şiddete teşvik niteliğinde olduğunu, bu nedenle alınan tedbirin demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olduğunu belirtmiştir.

Ancak ikinci mektup yönünden Mahkeme, bu mektubun hükümlünün cezaevindeki günlerinden, ailevi ve sağlık durumlarından, cezaevleri arasındaki nakillerdeki hoşnutsuzluğundan genel olarak bahseder nitelikte olduğunu, şiddete teşvik gibi bir unsur içermediğini, dolayısıyla yapılan müdahalenin bu  mektup yönünden demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü olmadığını belirtmiştir.

Mahkeme bu nedenlerle başvurucunun haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Ancak Mahkeme başvurucunun bu talebini başvuru formunda değil Bakanlık görüşüne cevap aşamasında sunduğunu belirterek, süresinde yapılmayan tazminat talebinin reddine karar vermiştir.

Ayrıca kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na ve ilgili infaz hakimliğine gönderilmesine karar verilmiştir.

 


 

RAMAZAN VURAL KARARI

Başvuru No: 2013/1148

Başvuru Tarihi: 28.01.2013

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Ceza infaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan başvurucunun, İnsan Hakları Derneği (İHD) genel merkezine göndermek istediği mektuba el konulması işlemi nedeniyle haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası başvuruya esas teşkil etmektedir.

Başvurucu alıkonulma işlemine karşı infaz hakimliğine şikayet başvurucunda bulunmuş, başvurusunun reddi üzerine Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuştur. Bu itirazı da reddedilen başvurucu haberleşme ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmiştir.

İnceleme ve Karar:

Mahkeme başvuruyu haberleşme özgürlüğü kapsamında İHAS md. 8 yönünden incelemiştir. Bu bakımdan Mahkeme öncelikle müdahalenin mevcudiyeti, kanuniliği, meşru amaç taşıyıp taşımadığı ve demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olup olmadığı yönlerinden inceleme yapmıştır.

Mahkemeye göre başvurucunun İHD’ye göndermek istediği mektuba, terör örgütü mensuplarının haberleşmelerine neden olduğu ve kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan yanlış bilgiler içerdiği gerekçesiyle el konulması haberleşme özgürlüğüne bir müdahaledir.

Mahkemeye göre müdahale 5275 sayılı kanunun 68. Maddesine dayanmaktadır ve kanunidir. Aynı zamanda müdahale kamu düzeni, cezaevi güvenliği ve suçun önlenmesi amaçlarını taşımaktadır ve meşru amaca sahiptir.

Mahkeme demokratik toplumda gerekli olma ve ölçülülük incelemesi sonucu, müdahalenin somut gerekçeler içermediğini, yalnızca mektubun içeriğinin 5275 sayılı kanunun ilgili maddesine aykırılık içerdiğinin belirtildiğini, kabul edilebilir makul gerekçeler içermediğini, dolayısıyla müdahalenin demokratik toplumda gerekli olmadığını belirtmiştir.

Mahkeme bu nedenle başvurucunun haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu 5.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkeme 1.500 TL manevi tazminatın başvurucuya ödenmesine, ayrıca kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na ve ilgili infaz hakimliğine gönderilmesine karar vermiştir.

 MEHMET HADİ TUNÇ KARARI

Başvuru No: 2013/1958

Başvuru Tarihi: 15.03.2013

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucunun İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’de genel müdür olarak görev yapmakta iken emekli keseneği esas aylığına (6400) ek göstergenin uygulanması istemiyle 08.08.2002 tarihinde sandığa yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı iptal davası reddedilmiştir.

Başvurucu, müşterek kararname ile atamasının yapılmaması nedeniyle ek göstergeden faydalanamaması nedeniyle sosyal güvenlik hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Mahkeme başvuruyu sosyal güvenlik hakkı kapsamında yapılmış bir başvuru olarak nitelendirmiş, sosyal güvenlik hakkının İHAS’ta düzenlenmiş bir hak olmadığını belirterek başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

 


 

ŞAHİN EROL KARARI

Başvuru No: 2013/2539

Başvuru Tarihi: 17.04.2013

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu TSK’da subay iken üçlü kararname ile 1981 yılında kurumla ilişiği kesilmiştir.

Başvurucu YAŞ kararıyla TSK’dan ilişiği kesilenlere bazı haklarının iadesi için çıkarılan 6191 sayılı kanun kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.

Başvuru reddedilmiş, redde karşı açılan iptal davası da aleyhe kesinleşmiştir.

Başvurucu ifade özgürlüğünün, masumiyet karinesinin, adil yargılanma hakkının, eşitlik ilkesinin, etkili başvuru hakkının, hukuk devleti ilkesinin ihlal ettiğini iddia etmiştir.

Mahkeme 1981 tarihli işlem için zaman bakımından yetkisizlik kararı vermiş, diğer iddiaları ise masumiyet karinesi, askeri yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakkı kapsamlarında incelemiştir.

 Mahkeme, ilgili makamların kişilere suç isnat edip etmediğinin ve beraat kararını sorgulayıp sorgulamadığının önemli olduğunu belirtmiş, başvurucunun masumiyet karinesinin ihlal edilmediği açık olduğundan açıkça dayanaktan yoksunluk kararı vermiştir.

Mahkeme yargılamanın bağımsız ve tarafsızlığı ile ilgili ise, askeri yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksunluk kararı vermiştir.

Mahkeme hukuk güvenliği ve adil yargılanma hakkı bakımından ise, AYİM tarafından yapılan değerlendirmenin öngörülemez ve bariz takdir hatası içeren bir nitelik taşıdığını, bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.

Mahkeme bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu tazminat talebinde bulunmamış, yeniden yargılama talep etmiştir.

Mahkeme yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.

 


 

PEYOTE MÜZİK FİLM ORG. LTD. ŞTİ. KARARI

Başvuru No: 2013/9345

Başvuru Tarihi: 18.12.2013

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu şirket hakkında Eskişehir Valiliği tarafından idari para cezası tesis edilmiş, karara karşı açılan dava ise reddedilmiş ve kesinleşmiştir.

Başvurucu şirket idari para cezasıyla üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini, bunun araştırılmadığını, kararın gerekçesiz olduğunu belirtmiş ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Mahkeme başvuruyu yargılamanın sonucu itibarıyla adil olup olmadığı, sözlü yargılama yapılmaması ve gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesi başlıkları altında incelemiştir.

Mahkemeye göre derece mahkemesi kararı açıkça keyfilik ve takdir hatası içermemektedir ve yargılamanın sonucu itibariyle adil olmadığı iddiası açıkça dayanaktan yoksundur.

Sözlü yargılama yapılmaması açısından ise, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin yeterli olduğu, sözlü yargılama yapılmasının yargılamanın adilliğine zarar vermediği gerekçeleriyle açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.

Gerekçeli karar hakkı açısından Mahkeme ilk derece mahkemesinin gerekçeli karar verdiği, üst mahkemenin ise alt derece mahkemesinin kararını aynen kabul ettiği gerekçesiyle başvurunun bu yönden açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme bu nedenlerle başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Kararda üye Osman Paksüt’ün karşı oyu bulunmaktadır.

 


 

MURAT ÇEVİK KARARI

Başvuru No: 2013/3244

Başvuru Tarihi: 10.05.2013

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu bir ilköğretim okulunun kantinini kiralayarak işletmektedir.

Başvurucu hakkında kira ödemelerinden KDV tevkifatı yapmadığı gerekçesiyle KDV ve vergi ziyaı cezası tarhiyatı yapılmıştır.

Başvurucu ilgili kantinin kiralanmasının KDV’den istisna olduğu gerekçesiyle dava açmış, davası aleyhe sonuçlanmış, temyiz başvurusu ise henüz sonuçlanmamıştır.

Başvurucu eşitlik ilkesi ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Mahkeme başvuruyu mülkiyet hakkı yönünden incelemiştir.

Mahkeme başvurucunun dava açarken kendisine Danıştay Dairelerinin ilgili kurullarından çıkardıkları sonuçtan farklı bir şekilde muamele edileceğini beklemesini gerektiren bir durumun bulunmadığını, Danıştay ilgili dairelerinin kararlarının aksi yönde ve yerleşik olduğunu, bu nedenle yargılama sırasında hukuk kuralarının yorum ve uygulamasının öngörülemez nitelikte olduğunu belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu maddi ve manevi tazminat talep etmiş, Mahkeme yeniden yargılamada hukuki yarar görerek talebi reddetmiştir.

 


 

NURETTİN POLAT KARARI

Başvuru No: 2014/9053

Başvuru Tarihi: 16.06.2014

Kararı Veren: İkinci Bölüm

Karar Tarihi: 07.07.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22.12.2013, 25.12.2013 ve 14.01.2013 tarihlerinde yaptığı konuşmalarda Gülen Cemaatini, ve bu grubun mensuplarını hedef aldığını, itham ettiğini, kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat davası açmıştır.

Başvurucunun açtığı dava aleyhine kesinleşmiştir. Başvurucu Gülen Cemaatinin bir mensubu olarak başbakanın konuşmaları ile küçük düşürüldüğünü, hakarete uğradığını ve din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce ve kanaat özgürlüğü ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Mahkeme başvuruyu şeref ve itibarın korunması hakkı kapsamında (Anayasa md. 17) incelemiştir.

Mahkeme başbakanın başvurucunun şahsını hedef almadığını, şikayete konu sözlerden kişisel olarak ve doğrudan etkilenmediğini belirtmiş ve başvurunun kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 17, Ağustos, 2015, tarihinde, Resmi, Gazetede, yayımlanan, bireysel, başvuru, ka
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
En Çok Okunanlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Final döneminin sonunda bütünlemeye kalmayacağınıza inanıyor musunuz?
Anketler
Hukuk fakültelerindeki eğitimden memnun musunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı