Haber Detayı
29 Haziran 2015 - Pazartesi 14:49 Bu haber 1220 kez okundu
 
27.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AYM KARARLARI
27 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bireysel başvuru kararlarının özetleri...
AYM Kararları Haberi


Başvuru No: 2012/775

Başvurucu: Orhan Tekkaya

Başvuru Tarihi: 16.11.2012

Karar Tarihi: 06.05.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu TSK’da astsubay statüsünde görev yapmakta iken, disiplinsizliği ve ahlaki durumu nedeniyle YAŞ kararı ile resen emekliye sevk edilmiştir.

6191 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici bir madde ile, 12.03.1971 tarihi sonrası yargı denetimine kapalı ya da YAŞ kararlarıyla TSK’dan ilişiği kesilenlere bazı haklarının iadesi amacıyla idareye başvuru yolu getirilmiştir.

Başvurucu anılan kanundan yararlanmak için idareye başvurmuş, başvurusu reddedilmiştir. Ret kararının iptali için AYİM’dedava açmıştır. AYİM dava sırasında, söz konusu eylemlere ilişkin soruşturmalarda ifadesi alınan personelin ifade tutanaklarının gönderilmesini davalı bakanlıktan talep etmiştir. Bakanlık, kişiye içeriği hakkında bilgi verilmemesi ve mahkemece incelenmesinin ardından iade edilmesi kaydıyla ifade tutanaklarını göndermiştir. AYİM, başvurucunun uyuşturucu madde kullandığının ve temin ettiğinin tespit edilmesi, birlik içinde araç kullanımında hız sınırını aştığı gibi gerekçeler ile davayı reddetmiştir. Başvurucu karar düzeltme yoluna başvurmamıştır.

İnceleme ve Karar:

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu çalışma hakkının ihlali, eşitlik ilkesinin ihlali, ve gizli belgelerin incelettirilmemesi iddiaları açısından incelemiştir.

Çalışma Hakkı yönünden, bu hakkın AİHS ve Anayasa’nın ortak koruma alanına girmemesi gerekçesiyle konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmiştir.

Eşitlik ilkesi yönünden, başvurucunun hangi temelde ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmemesi, iddiasını temellendirecek somut bulgu sunmaması nedeniyle açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı verilmiştir.

Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama hakkı yönünden, AYİM tarafından gizlilik dereceli belgelerin, başka şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğinin korunması veya idarenin soruşturma metodlarının gizli tutulması gibi haklı görülebilecek hususlar ortaya konulamadığı, belgelerden başvurucunun haberdar edilmediği, belgelerin hükme esas alındığı, kişiye savunma imkanı verilmediği gerekçeleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Başvurucu tazminat talep etmemiş olup Anayasa Mahkemesi kararın bir örneğini ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırması için AYİM’e gönderilmesine karar vermiştir.

 

 


 

 

Başvuru No: 2011/1993

Başvurucu:Akgün Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.

Başvuru Tarihi:06.03.2013

Karar Tarihi: 06.05.2015

Başvurunun Konusu:

Başvrucu, Mısır Cumhuriyeti’nden pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir. Bandırma Gümrük Müdürlüğü, ithalat konusu ürünler kapsamında şirketin sunduğu belgelerdeki birim kıymetini dikkate almamış, kendi yaptığı fiyat uygulaması ile ton başına 570 Amerikan Doları birim kıymet üzerinden vergilendirme yapmıştır.

Başvurucu bu vergileri ihtirazi kayıtla ödemiş ve sonrasında bunların faizi ile iadesi için önce idareye itirazda bulunmuş, 4458 sayılı Kanunun 216. maddesine dayanak alınarak reddedilmesini takiben dava açmıştır. Davaya bakan Mahkemeidarenin ret işlemini iptal etmiş, faiz istemini ise reddetmiştir. Karar Danıştay tarafından da onanmıştır.

Başvurucu ihtirazi kayıtla verdiği gümrük beyannameleri üzerine fazladan tahakkuk ettirilerek ödenen gümrük ve katma değer vergilerinin faizi ile iadesi talepli davasında faiz iadesi talebinin reddedilmesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur.

İnceleme ve Karar:

Anayasa Mahkemesi dosyayı mülkiyet hakkı ihlali iddiası yönünden incelemiştir.

Mahkeme, ilgili verginin fazla ve yersiz alınan vergilerden olması sebebiyle iadesine karar verildiğini vurgulamış, faiz iadesi ile ilgili 4458 sayılı kanunun 216. Maddesinin somut olaydaki davanın kesinleşmesinden sonra iptal edildiğini belirtmiştir. Mahkeme, faize ilişkin idarenin uygulamasının alacaklı-borçlu ilişkisinin idare lehine bozulmasına yol açtığı, başvurucu üzerinde haklı gösterilemeyecek şekilde orantısız yük bindiği, ulaşılmak istenen kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkı arasında kurulması gereken adil dengenin bozulduğunu belirterek, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu tazminat talebinde bulunmuş talebi Mahkemece reddedilmiştir. Kararın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması içinilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 


 

Başvuru No: 2013/2225

Başvurucu: Ali Kemal Songür

Başvuru Tarihi:01.04.2013

Karar Tarihi: 06.05.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu aleyhine, on bir davacı tarafından Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlık nedeniyle Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Mahkeme bir ara karar tesis etmiş ve sonrasında ara kararın gereği davacılar tarafından yerine getirilmediğinden davanın reddine karar vermiştir. Bununla birlikte başvurucu lehine vekalet ücretine hükmetmemiştir.

Başvurucu kararı bu yönden temyiz etmiştir. Yargıtay ise kararı düzelterek onamış, fakat başvurucu yerine davacı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir. Başvurucu maddi hatanın düzeltilmesi talebinde bulunmuş, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi eksikliklerin giderilmesi için dosyayı mahkemesine göndermiştir. Mahkemece eksikliklerin tamamlanmasını takiben Yargıtay, maddi hatayı “600 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine” şeklinde düzeltmiştir.

Başvurucu, hata ve süren hukuki süreç sebebiyle yüklendiği masrafları, bu konuda bir hüküm bulunmadığı için, tahsil edemediğini, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmadığını belirterek kararı takiben bireysel başvuruda bulunmuştur.

Adalet Bakanlığı görüşünde, yargılamada yapılan masrafların uygulamada kararın kesinleşmesi ile birlikte aleyhine hüküm verilen taraftan ilamlı icra ile talep edilebileceği, kullanılmayan ve başvurucu tarafından yatırılan gider avansının da Mahkemesinden iade alınabileceğini, başvurucunun bu kapsamda idari ve yargısal başvuru yollarını tüketmediği belirtilmiştir. Başvurucu buna karşı, masraflara ilişkin bir itirazının olmadığını, yargılamadaki basit hatalar nedeniyle davanın uzadığını, davalı taraf olmasından ötürü mağdur olduğunu beyan etmiştir.

İnceleme ve Karar:

Anayasa Mahkemesi başvuruyu, yapılan masrafların iade edilmemesi yönünden adil yargılama hakkı ihlali iddiası ile, makul sürede yargılanma yönünden adil yargılanma hakkı ihlali iddiası açısından incelemiştir.

Masrafların iade edilmemesi yönünden, Mahkeme başvur yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.

Makul sürede yargılanma hakkı yönünden ise, somut başvuru açısından, dava karmaşık olsa da söz konusu beş yıl bir aylık süreçte makul olmayan bir gecikmenin olması gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Başvurucu 254,65 TL yargılama masrafları ile 250.000,00 TL manevi tazminat talep etmiş, Mahkeme 2.550,00 TL manevi tazminata hükmetmiştir.

 

 


 

Başvuru No: 2013/8635

Başvurucu:Cihan Yeşil

Başvuru Tarihi:28.11.2013

Karar Tarihi: 06.05.2015

Başvurunun Konusu:

Başvurucu, hükümlü olarak bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memurlarının saldırısına maruz kalarak hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasının, bu olay sonucu kendisine verilen hücre hapsi cezasına karşı yapılan itirazda kendisine savunma için makul süre verilmemesinin, üçç ayrı cezaevine sevki yapılarak avukatı ile görüşmesinin kısıtlanmasının, kötü muamele yasağı ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

Başvurucu Bakanlık görüşüne verdiği cevapta, İnfaz Hakimliği’nin kendisine yapılan işkence ve kötü muameleyi gözetmemesi ve adil olmayacak şekilde karar vermesinden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

İnceleme ve Karar:

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvru incelemelerinin başvuru kapsamıyla sınırlı olduğunu, başvurucunun ileri sürmediği bir hak ihlalinin resen incelenemeyeceğini belirtmiştir. Başvurucunun başvuru formunda işkence ve kötü muamele ile ilgili iddiaları bulunsa da Bakanlık görüşüne cevabında bu hususa ilişkin şikayetinin bulunmadığını beyan etmesi nedeniyle bu kapsamda incelemeye gerek görülmediğini belirtmiştir.

Mahkeme başvuruyu savunma hakkı ve tanık dinletme hakkı bağlamında adil yargılanma hakkı yönünden incelemiştir.

Mahkeme, kişiye İnfaz Hakimliği tarafından savunma için yeterli süre verildiğini, zaman ve kolaylık tanındığını belirtmiş, savunma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Mahkeme, başvurucunun dinlenmesini talep ettiği tanıkların İnfaz Hakimliği tarafından dinlenmediğini, dinlenmemesinin gerekçesinin de belirtilmediğini vurgulayarak, tanık dinletme hakkı yönünden adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu, maddi manevi tazminat talep etmiştir. Mahkeme, maddi tazminat talebine dayanak belge sunulmaması sebebiyle maddi değil 2.250,00 TL manevi tazminata hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca yargılamanın yenilenmesi için kararın bir örneğinin Bolu İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesine karar vermiştir.

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 27, Haziran, 2015, tarihinde, Resmi, Gazetede, yayımlanan, bireysel, başvuru, ka
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
En Çok Okunanlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Final döneminin sonunda bütünlemeye kalmayacağınıza inanıyor musunuz?
Anketler
Hukuk fakültelerindeki eğitimden memnun musunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı